ANBI

ANBI:

Wij zijn ingeschreven als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) kunnen gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting. Door de Belastingdienst is de Stichting Weverijmuseum Geldrop vanaf 20 augustus 2008 aangewezen als ANBI. Donateurs kunnen zelfs gebruik maken van extra giftenaftrek omdat de Stichting Weverijmuseum Geldrop bovendien is aangewezen als culturele ANBI.

Adres: Molenstraat 21, 5664 HV Geldrop
Tel: 040.286 35 74
E-mailadres: info@weverijmuseum.nl
Website: www.weverijmuseum.nl
Bankrekeningnummer: NL89RABO 015.97.19.429
KvK nr.:  41 08 85 25
BTW nr.: NL804726802B01
RSIN/fiscaal nummer ANBI: 804726802

Doel:
1. De stichting heeft ten doel:
a. Het verzamelen, conserveren en exposeren van getouwen,
machines, hulpmiddelen, apparatuur,  documentatie en andere
objecten op het gebied van textielfabricage, in het bijzonder
maar niet uitsluitend de weeftechniek, en de mechanisatie en
technische ontwikkeling daarin, alsmede van voortgebrachte
goederen;
b. Het inrichten van daarvoor nodige ruimten en die toegankelijk
maken voor het publiek op door het bestuur te bepalen wijze;
c. Al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de
ruimste zin des woords.
2. De stichting dient het algemeen belang.
3. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:
Er is gekozen voor een werkend weverijmuseum dat een overzicht geeft van de mechanische en technische ontwikkeling op weverijgebied en dat gespecificeerd naar garensoort. Deze ingeslagen weg zal als hoofdlijn worden ingezet en door ondersteunende activiteiten worden verstrekt.
Toekomstvisie van het Weverijmuseum met in achtneming van de volgende vitale functies waardoor het museum:
Vanuit haar bijzondere identiteit wordt verbonden met creatieve
industrie en onderwijs;
Een professionaliseringsslag maakt om ten minste aan de eisen
van de tijd te kunnen voldoen;
Invulling geeft aan nieuwe en flexibele museale concepten;
Een onderbouwing heeft voor vertaling van visie naar
investering;
Beschikt over een krachtig business, marketing- en
communicatieplan.

Bestuurssamenstelling per 1-1-2022
Voorzitter              J. van de Meij
Secretaris              R. Theunissen
Penningmeester   J. van Zeeland
Leden                     J. van Stratum
Leden                     Mevr. N. Lansbergen-van den Heuvel

 

Dagelijkse leiding:
Ad interim directeur   B. Vermeer

Het beloningsbeleid:
Noch de bestuurders noch de vrijwilligers verbonden aan het museum genieten enige vorm van beloning anders dan een vergoeding voor hun gemaakte onkosten.

Inkomsten:
Inkomsten van het Weverijmuseum bestaan uit:

  • Verkoop van geweven goederen
  • Entreegelden en rondleidingen
  • Verkoop van niet alcoholische dranken
  • Gemeentelijke en andere subsidies zowel als vrijwillige bijdragen
  • Financiële ondersteuning van de Stichting Vrienden
  • Weverijmuseum Geldrop
  • Inkomsten uit vermogen