Algemene Voorwaarden Bezoekers

Het Weverijmuseum hanteert Algemene Bezoekersvoorwaarden. Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen Stichting Weverijmuseum en een bezoeker. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op bijzondere activiteiten buiten de reguliere openingstijden en/of gericht op andere dan de reguliere bezoeker, zoals in het geval van zaalverhuur, horecacatering en dergelijke. 

 

 1. ALGEMENE BEPALINGEN: DEFINITIES 
  1. (Stichting) Weverijmuseum: de organisatie die het museumcomplex beheert en exploiteert, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, het bestuur, de museumstaf en overige museumfunctionarissen die bevoegd zijn namens deze organisatie op te treden. 
  2. Museumgebouw: Het geheel van ruimte (bebouwd en onbebouwd) dat onder de rechts- of beheersbevoegdheid van het bestuur van het Weverijmuseum valt, daaronder inbegrepen, maar niet beperkt, tentoonstellingszalen en de museumwinkel. 
  3. Tentoonstellingsruimte: de ruimte in het museumgebouw waar de collectie voor het publiek worden tentoongesteld. 
  4. Bezoeker: eenieder die, op basis van een geldig toegangsbewijs, het museumgebouw betreedt voor het bezichtigen van een tentoonstelling of de collectie, of op uitnodiging een vergadering, receptie, congres, lezing of soortgelijke bijeenkomst bijwoont in het museumgebouw. 
  5. Entreeticket: een ticket dat bezoeker tijdens reguliere openingstijden de toegang verschaft tot de tentoonstellingsruimtes in het museumgebouw. 
  6. Goederen: alle goederen, daaronder begrepen gelden, geldwaarden en geldwaardige papieren. 
 2. TOEPASSELIJKHEID 
  1. Deze voorwaarden gelden voor alle bezoekers van het museumgebouw en tevens voor alle natuurlijke personen en/of rechtspersonen waarvan het Weverijmuseum in het kader van zijn doelstelling(en) gebruik maakt of gebruik heeft gemaakt. 
  2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op bijzondere activiteiten buiten de reguliere openingstijden en/of gericht op andere dan de reguliere bezoeker, in het geval van exclusieve ontvangsten. 
  3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. TOEGANG WEVERIJMUSEUM
  1. Bezoeker mag uitsluitend het museumgebouw betreden op vertoon van een geldig entreetickettoegangsbewijs. 
  2. Bezoeker kan de (verdere) toegang tot het museumgebouw worden ontzegd indien blijkt dat het toegangsbewijs niet is verstrekt door het Weverijmuseum of een daartoe door het Weverijmuseum bevoegd verklaarde instantie. 
  3. Bezoeker zal op verzoek het toegangsbewijs tonen aan de staf van het Weverijmuseum, bij gebreke hiervan kan het Weverijmuseum de bezoeker de toegang tot het museumgebouw ontzeggen. 
  4. Bezoeker verkrijgt geen restitutie van de toegangsprijs in geval van verlies of diefstal van het entreeticket. 
  5. Een vooraf gekocht toegangsbewijs wordt ongeldig door het enkele verloop van de op het toegangsbewijs vermelde tijd. 
  6. Een entreeticket kan niet worden geruild. 
  7. Het Weverijmuseum is gerechtigd de reguliere openingstijden aan te passen aan incidentele oefeningen in het kader van de bedrijfshulpverlening (artikel 23 Arbowet) of, in het geval van een calamiteit, aan een noodzakelijk geachte, gehele of gedeeltelijke ontruiming van het museumgebouw. Een dergelijke aanpassing van de reguliere openingstijd geeft de bezoeker geen recht op restitutie van een eventueel betaalde toegangsprijs. 
  8. Controle van bezoeker en zijn bagage maakt onderdeel uit van de procedure voor toegangs- en veiligheidscontrole. In dit verband kan de bezoeker worden verzocht zijn medewerking te verlenen aan visitatie van tassen en dergelijke door of namens de staf van het Weverijmuseum. Bezoeker kan eveneens worden verzocht toestemming te verlenen voor fouillering. Bezoeker die zijn/haar medewerking aan visitatie en/of fouilleren weigert, kan de toegang tot het museumgebouw worden ontzegd en heeft geen recht op restitutie. 
  9. Voorwerpen die een risico vormen voor de veiligheid van personen, de collectie, de gebouwen en andere bezittingen van (Stichting) Weverijmuseum zijn verboden. Hieronder vallen: a. geweren, vuur- en schietwapens: elk voorwerp waarmee een projectiel kan worden afgeschoten of letsel of zaakschade kan worden toegebracht, of dat daarvoor lijkt te kunnen worden gebruikt; b. puntige en/of scherpe wapens en scherpe voorwerpen: voorwerpen met punten of snijranden waarmee letsel of zaakschade kan worden toegebracht c. stompe voorwerpen waarmee letsel kan worden toegebracht d. explosieve en ontvlambare stoffen e. chemische en toxische stoffen f. flessen of flesjes met vloeistof, waaronder water Indien de bezoeker een van deze voorwerpen mee naar binnen wil nemen, wordt de toegang tot het museumgebouw ontzegd. Voorwerpen die bij de toegangscontrole worden aangetroffen en onder een wettelijk verbod vallen, zullen aan de politie worden overgedragen. De bezoeker die deze voorwerpen voorhanden heeft, zal worden aangehouden en aan de politie worden overgedragen. 
  10. Om redenen van beveiliging is het dragen van gezicht bedekkende kleding niet toegestaan. Een bezoeker van wie het gezicht niet zichtbaar is, wordt de toegang tot het museumgebouw ontzegd.
 4. VERBLIJF IN HET WEVERIJMUSEUM 
  1. Het verblijf van de bezoeker in het museumgebouw is voor eigen rekening en risico.
  2. Bezoeker zal zich tijdens het verblijf in het museumgebouw gedragen in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften, de openbare orde, en overige met betrekking tot museumbezoek geldende regels. Kinderen van twaalf jaar of jonger mogen het museum uitsluitend onder begeleiding bezoeken. Bezoeker is voorts verplicht de door, als zodanig herkenbare, functionarissen van het Weverijmuseum gegeven aanwijzingen en instructies direct op te volgen. Indien naar het oordeel van deze functionaris een bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze voorschriften, normen, aanwijzingen en instructies handelt, kan hem of haar de verdere toegang tot het museumgebouw worden ontzegd zonder dat het Weverijmuseum tot vergoeding van enige schade of tot restitutie zal zijn gehouden. 
  3. Het meenemen van jassen, (rug-)tassen, flessen of flesjes met vloeistof (waaronder water), paraplu’s, kinderdraagzakken op de rug, kinderwagens (m.u.v. buggies) en het dragen van andere grote objecten is niet toegestaan. Objecten tot een omvang van formaat A4-tas en niet uitvouwbaar zijn toegestaan. Bezoeker van de tentoonstellingsruimtes dient zijn overjas en andere objecten in de garderobe te hangen of te plaatsen. Grote objecten kan het Weverijmuseum weigeren te bewaren. Het Weverijmuseum aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade aan of verlies van goederen die door de bezoeker in bewaring zijn gegeven of in de garderobe zijn geplaatst. Alle wagens (invalidewagens, kinderwagens, buggies en rollators) kunnen aan visitatie worden onderworpen. 
  4. Bezoeker is aansprakelijk voor iedere beschadiging die wordt aangericht door een (soortgelijk) object, dat hij/zij in strijd met het bepaalde in 4.3 heeft meegenomen in het museumgebouw. 
  5. Het Weverijmuseum is gerechtigd de bezoeker die tijdens een of meer vorige bezoeken aan het museumgebouw c.q. aan andere musea een voorwerp door schuld, grove schuld en/of opzet heeft beschadigd, of wanneer op andere wijze de vrees voor beschadiging door de bezoeker wordt gewettigd, de toegang tot het museumgebouw voorgoed of voor bepaalde tijd te ontzeggen. Het Weverijmuseum kan in ieder geval deze bezoeker bij al zijn/haar bezoeken onderwerpen aan de maatregelen als genoemd in lid 8 van artikel 3. Het besluit tot ontzegging van de toegang wordt de bezoeker onverwijld bekendgemaakt, zo mogelijk schriftelijk. 
  6. In geval van calamiteiten, bijvoorbeeld de plotselinge verdwijning van een item uit de collectie, een terroristische aanslag of geweld van een andere orde, is het Weverijmuseum  gerechtigd de deuren te sluiten en aanwezige bezoekers vervolgens één voor één naar buiten te leiden. 
  7. Bezoeker volgt oproepen of instructies van de zijde van het personeel van het Weverijmuseum altijd op.
 5. GEDRAGSCODE 
  1. Bezoeker zal in het museumgebouw: 
   1. geen goederen van welke aard dan ook aan derden te koop aanbieden, dan wel kosteloos verschaffen 
   2. andere bezoekers niet hinderen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, door hen langdurig het zicht op tentoongestelde objecten te belemmeren of door het veroorzaken van geluidsoverlast 
   3. geen (huis-)dieren meenemen; 
   4. niet roken; 
   5. geen eten of drinken nuttigen, uitgezonderd in het café/restaurant
   6. niet mobiel telefoneren; 
   7. tenminste een halve meter afstand houden van de weefgetouwen; geen apparaten bedienen
   8. geen foto-, video- en filmopnamen maken waarbij gebruik wordt gemaakt van lampen, flitsapparatuur en/of statieven zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Weverijmuseum. Gemaakte foto’s, video- en filmopnames zonder flitsapparatuur mogen voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden worden gebruikt. Voor commercieel gebruik zie lid 3 van artikel 5
  2. Het Weverijmuseum maakt foto’s en filmopnames in het museumgebouw voor publiciteitsdoeleinden. Het maken van foto’s, films of geluidsopnames door het museum wordt kenbaar gemaakt aan de aanwezige bezoekers. Indien de bezoeker bezwaar heeft tegen het herkenbaar in beeld zijn, kan hij/zij dit kenbaar maken aan het museum, dat zich zal inspannen om het in beeld brengen te voorkomen. 
  3. Onverlet het bepaalde in lid 1.8 van artikel 5 mogen foto’s, film- en geluidopnames uitsluitend na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Weverijmuseum voor commerciële doeleinden te worden gebruikt. 
  4. Ouders, docenten en andere begeleiders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van de door hen meegebrachte of door hen begeleide individuen of groepen van minderjarigen. 
 6. RESTITUTIE 
  1. Het Weverijmuseum zal al het mogelijke doen om het bezoek aan het museumgebouw of de door het Weverijmuseum georganiseerde tentoonstellingen en activiteiten overeenkomstig het gepubliceerde aanbod te laten verlopen; hieronder valt ook de verplichting het publiek zo goed mogelijk te informeren over gehele, gedeeltelijke of vervroegde sluiting van het museumgebouw en/of door het Weverijmuseum georganiseerde tentoonstellingen. Het Weverijmuseum informeert het potentiële publiek over hinder veroorzakende onderhoudswerkzaamheden, verbouwingen of het (her)inrichten van ruimtes. De bezoeker kan hieraan nimmer een recht op schedevergoeding ontlenen. 
  2. De hierna volgende omstandigheden leiden nimmer tot enige verplichting tot restitutie van betaalde gelden of overige schadevergoeding door het Weverijmuseum aan de bezoeker: 
   1. het niet zichtbaar zijn van voorwerpen uit de vaste collectie van het Weverijmuseum
   2. het gedeeltelijk gesloten zijn van het museumgebouw, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, gedeeltelijke sluiting als gevolg van het opbouwen of afbreken van tentoonstellingen; 
   3. overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag (daaronder begrepen molest), diefstal; 
   4. schade veroorzaakt door andere bezoekers; 
   5. overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot verbouwing of het (her)inrichten van ruimtes 
   6. overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in het museumgebouw. 
 7. AANSPRAKELIJKHEID 
  1. Het Weverijmuseum niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen. 
  2. Het Weverijmuseum is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de bezoeker lijdt indien die een rechtstreeks gevolg is van grove schuld of opzet van het Weverijmuseum. De aanspraak is in ieder geval beperkt tot het laagste van de volgende twee bedragen: 
   1. het door de verzekeraar van het Weverijmuseum aan het Weverijmuseum ter zake van dat individuele schadegeval uitgekeerde bedrag 
   2. de ter zake van de schade door een derde aan het Weverijmuseum uitgekeerde vergoeding ter zake van dat individuele schadegeval 
  3. In geval van schade vanwege overlijden of lichamelijk letsel zal de totale aansprakelijkheid van het Weverijmuseum in geen geval meer bedragen dan de onder 7.2 beschreven schadevergoedingsregeling. 
  4. Aansprakelijkheid van het Weverijmuseum voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst c.q. loon, gemiste besparingen etc., is te allen tijde uitgesloten. 
 8. OVERMACHT 
  1. Als overmacht voor het Weverijmuseum, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming het Weverijmuseum niet kan worden toegerekend, geldt iedere voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door het Weverijmuseum zodanig bemoeilijkt dat, tijdelijk of blijvend, het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt. 
  2. Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan het Weverijmuseum gebruik maakt bij het uitvoeren van de bezoekovereenkomst, alsmede alles wat voor voornoemden als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede toerekenbare tekortkoming van voornoemden. 
 9. GEVONDEN VOORWERPEN 
  1. Door de bezoeker in het museumgebouw gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven hetzij bij de staf van het Weverijmuseum. 
  2. Het Weverijmuseum zal gevonden voorwerpen in bewaring nemen en, in het geval van waardevolle voorwerpen, deze overdragen aan de plaatselijke politie. 
  3. Het Weverijmuseum zal zich zoveel mogelijk inspannen om de eigenaar of rechthebbende van het gevonden voorwerp te achterhalen. 
  4. In geval de vermeende eigenaar van een gevonden voorwerp zich meldt, heeft deze de keuze zelf de goederen af te halen dan wel deze zich onder rembours toe te laten zenden. In beide gevallen dient de eigenaar zich deugdelijk te kunnen legitimeren. Bij twijfel aan de zijde van het Weverijmuseum over de status van de vermeende eigenaar is het Weverijmuseum gerechtigd een eigendomsbewijs te verlangen. 
  5. Het Weverijmuseum behoudt zich het recht voor om afstand te doen van gevonden voorwerpen die niet binnen zes maanden zijn afgehaald. 
 10. KLACHTENREGELING 
  1. In geval van klachten of suggesties ter verbetering kan de bezoeker deze kenbaar maken door een daartoe bestemd formulier in te vullen dat verkrijgbaar is bij de entreebalie. 
  2. Klachten dienen binnen zes weken nadat het bezoek heeft plaatsgevonden, schriftelijk het Weverijmuseum te bereiken. Klachten en verzoeken tot reclame die na deze termijn worden ingediend, worden niet in behandeling genomen. 
  3. Het Weverijmuseum onderzoekt de klacht en beantwoordt deze schriftelijk binnen dertig dagen na ontvangst. Is het onderzoek dan nog niet afgerond, dan wordt dit aan de klager medegedeeld, evenals het vermoedelijke moment waarop dat wel het geval zal zijn. 
 11. OVERIGE VOORWAARDEN EN TOEPASSELIJK RECHT 
  1. De toepasselijkheid van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden laat onverlet de eventuele toepasselijkheid van andere contractuele voorwaarden en/of regelingen van het Weverijmuseum, zoals van tijd tot tijd gepubliceerd op www.weverijmuseum.nl 
  2. Op deze Algemene Bezoekersvoorwaarden en op de overeenkomst tussen de bezoeker en het Weverijmuseum is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen die uit de overeenkomst tussen de bezoeker en het Weverijmuseum voortvloeien worden voorgelegd aan de rechter die plaatselijk bevoegd is. 

De Algemene Bezoekersvoorwaarden van het Weverijmuseum zijn vastgesteld door het Algemeen Bestuur en gedeponeerd op XX februari 2022 onder nummer xxx bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven. De Algemene Bezoekersvoorwaarden liggen bij de entreebalie van het museum ter inzage en zijn onder meer gepubliceerd op www.weverijmuseum.nl.

 

Weverijmuseum, Stichting Weverijmuseum, Geldrop

Joop van der Meij, bestuursvoorzitter

 

 

februari 2020